Indsendelse af tilsynserklæring

Baggrund og information

I december 2018 vedtog Folketinget en ændring af retsplejeloven, som sætter nye krav til Advokatrådets tilsyn. Tilsynet skal blandt andet være risikobaseret og i højere grad end tidligere være tilpasset den enkelte advokats profil.


Som led i arbejdet med udviklingen og implementeringen af det nye tilsyn, at Advokatrådet besluttet at indhente yderligere oplysninger fra advokaterne via en ny erklæring. I erklæringen skal advokaterne afgive oplysninger om

  • forsikringsforhold (flyttet fra klientkontoerklæringen)
  • ejerandele i anden virksomhed (flyttet fra klientkontoerklæringen)
  • om advokaten har forbrugerklienter
  • om advokaten har sager omfattet af hvidvaskloven og i givet fald nærmere om omfanget

Oplysningerne anvendes sammen med risikokvalifikationen i planlægningen af tilsynet og indgår fsva. forsikringsforhold og ejerandele i den løbende tilsynsindsats.